บริการ

– จัดวางระบบรักษาความปลอดภัย

– จัดเตรียม วัสดุ / อุปกรณ์, เครื่องมือสื่อสาร ฯลฯ ตามความเหมาะสมกับหน้างาน

– จัดอัตรากำลังพลสำรองไว้เสริม กรณีพนักงานลาหยุด หรือจ้างเสริม

– จัดทีมเจ้าหน้าที่สายตรวจ เข้าตรวจพื้นที่ดูแลความเรียบร้อย

– จัดทีมฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ (เจ้าหน้าที่ตำรวจ) เข้าตรวจพื้นที่ ที่มีความเสี่ยง ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม

– เพื่อสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับผู้ว่าจ้าง

– จัดทำการประเมินผลการทำงาน ทุก 3 เดือน เพื่อวางแผนพัฒนา และ ปรับปรุง คุณภาพการให้บริการ

หมายเหตุ : บริการพิเศษไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ว่าจ้าง

 

ส1. เสริมสร้างความรู้ความสามารถตลอดจนบุคลิกภาพของ รปภ. ให้ได้มาตรฐานของผู้ว่าจ้าง

– อบรมความรู้ความชำนาญในงานด้านความปลอดภัยภายในห้างสรรพสินค้า เช่น หลักสูตรการบริการ การป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น มีการประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมจาก หัวหน้าแผนก L/P
– คัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีบุคลิกภาพที่ดี เหมาะสมกับสถานที่หรือหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส2. สอดส่องดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานให้มี คุณภาพชีวิต และสวัสดิการที่ดี

– จัดหาสถานที่พักสวัสดิการให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยใกล้กับหน่วยงาน
– จัดเงินเบิกสำรอง/เงินเบิกฉุกเฉิน ให้กับพนักงาน
– จัดเครื่องแบบ-อุปกรณ์ ให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยปีละ 1 ชุด โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
– กองทุนฌาปนกิจ
– กองทุนเงินสะสม
– ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงานที่มี การเรียนดี
– จัดหารถจักรยานยนต์ สำหรับพนักงานอายุงานนาน และเป็นพนักงานดีเด่น

ส3. สรรหาอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกให้ทันสมัยและครบครัน

– จัดหาอุปกรณ์เบื้องต้น เช่น ไฟฉาย, ชุดจราจร, เสื้อสะท้อนแสง, กระบองไฟ, เสื้อกันฝน, กุญแจมือ
– จัดหาอุปกรณ์สื่อสาร เช่น วิทยุสื่อสาร, โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ
หมายเหตุ : ทางเราสามารถจัดสรร หาอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยตามนโยบายของผู้ว่าจ้างได้ (โดยไม่ผิดกฏหมาย)

ปิด