หน่วยงานบริหาร

บริษัทรักษาความปลอดภัย วี.เอ.กู๊ด จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท, ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, รีสอร์ท, โรงพยาบาล, หมู่บ้าน ฯลฯ กว่า 50 หน่วยงานทั่วประเทศ โดยแบ่งแยกพื้นที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
– สำนักงานใหญ่ สาขาภาคกลาง
– สำนักงาน สาขาภาคตะวันออก
– สำนักงาน สาขาภาพตะวันตก
บริษัทรักษาความปลอดภัย วี.เอ.กู๊ด จำกัด มีคณะกรรมการที่ปรึกษาบริษัทฯ ประกอบไปด้วยท่านผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ และผ่านการจัดระบบทังภาครัฐ และภาคเอกชนมาแล้วหลายพื้นที่

ปิด